Regulamin strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI ROZWOJU PASJI JOSÉSONG

  • 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej josesong,org.pl (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Fundację Rozwoju Pasji JoséSong (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Michałowice-Wieś (ul. Poniatowskiego 2a, 05-816 Michałowice-Wieś), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001055850, posiadająca NIP 5342668301; dane kontaktowe: e-mail: kontakt@josesong.org.pl. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.
  • 2. Zakres świadczonych usług
Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji lub wsparcie konkretnej osoby (projektu). Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.
  • 3. Przekazywanie darowizn
Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN). Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępna jest możliwość przekazania darowizny: przycisk „WESPRZYJ NAS” – darowizna jednorazowa przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie) oraz usługi Informacja Handlowa (fakultatywnie). Darczyńcy otrzymują przez okres wpłacanej darowizny informacje dotyczące osoby (projektu), na rzecz których darowizna była przeznaczona. Warunkiem otrzymywania ww. informacji jest podanie adresu e-mail oraz wyrażenie wymaganych zgód. Można również przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (tj. nie poprzez Stronę Internetową). Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłania potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem
za wsparcie działań Fundacji.
  • 4. Finansowanie działań Fundacji
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnej osoby/projektu); spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, odsetek kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. Dodatkowo, Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą. Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.
  • 5. Wymagania techniczne
Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (m.in. Formularz Kontaktowy, Newsletter, Informacja Handlowa, otrzymanie podziękowania za wpłaconą  darowiznę), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
  • 6. Postanowienia końcowe
Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Fundacja oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną oraz e-mailową), wskazane w § 1 Regulaminu.