Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego, Newslettera, E-booka i dokonywania Darowizn. Polityka Prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują  Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych.

 1. Definicje
Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
– Administrator / Fundacja – Fundację Rozwoju Pasji JoséSong (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Michałowice-Wieś (ul. Poniatowskiego 2a, 05-816 Michałowice-Wieś), wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001055850, posiadająca NIP 5342668301; dane kontaktowe: e-mail: kontakt@josesong.org.pl;
– Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego, Newslettera, czy też dokonująca Darowizn;
– Strona Internetowa – domena internetowa pod adresem: josesong.org.pl, której administratorem jest Fundacja;
– Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładkach „Kontakt”, „Zostań wolontariuszem” i „Stwórz z nami projekt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości
do Administratora;
– Newsletter – biuletyn wysyłany cyklicznie w formie elektronicznej do Użytkowników oraz Darczyńców, zawierający materiały marketingowe dot. Fundacji oraz Informacje Handlowe;
– E-book – materiały edukacyjne wysyłane po wpisaniu adresu mailowego;
– Darczyńca – każda osoba, która przekazała darowiznę finansową (w dowolnej, wybranej przez siebie wysokości; jednorazowo lub cyklicznie) na cele statutowe Fundacji;
– Regulamin Strony Internetowej – regulamin serwisu josesong.org.pl, określający
w szczególności zasady funkcjonowania Strony Internetowej jak również zasady dokonywania darowizn oraz finansowania działań realizowanych przez Fundację;
– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio
do promowania towarów, usług, akcji promocyjnych lub wizerunku Fundacji, w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („u.ś.u.d.e.”) Dz. U. 2022 nr 144 poz. 1204.
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Kategorie danych.
 2. Użytkownik
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi:
1) Formularza Kontaktowego (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora –
w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego i dodatkowo daty urodzenia i numeru telefonu w przypadku formularza dla wolontariusza;
2) Newslettera (cykliczne otrzymywanie biuletynu dot. Fundacji) i E-booka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika na otrzymanie materiałów marketingowych i Informacji Handlowej – w zakresie: adresu mailowego oraz (w zależności od decyzji Użytkownika) imienia lub nazwiska.
 1. Darczyńca
Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane przez Administratora w celu:
1) zaksięgowania i rozliczenia wpłaconej darowizny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, w tym w szczególności
art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 2023 poz. 120 – w zakresie: imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, ewentualnie adresu pocztowego (w zależności od decyzji Darczyńcy);
2) dokonywania wewnętrznych zestawień, opracowywanych na potrzeby Fundacji (przykładowo: stworzenie listy Darczyńców cyklicznych, Darczyńców uczestniczących jednocześnie w Programie, itp.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w zakresie: imienia, nazwiska, ewentualnie adresu mailowego (w zależności od decyzji Darczyńcy);
3) wysłania podziękowania za przekazaną darowiznę (w przypadku Darczyńców, którzy podali adres e-mailowy), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w zakresie: adresu mailowego.
 
Wizerunek: w przypadku uczestnictwa w Programie „Zostań Przyjacielem Fundacji”:
Darczyńca, wolontariusz lub osoba zainteresowana, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w celu publikacji swojego wizerunku na Stronie Internetowej Fundacji
Administrator oświadcza, że wizerunek ww. osób wykorzystywane będzie wyłącznie
we wskazanych wyżej celach, wynikających z członkostwa w Programie.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Użytkownik
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem (Formularz Kontaktowy) oraz otrzymywaniem Newslettera, E-booka i Informacji Handlowych; nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody.
 1. Darczyńca
Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawa z zakresu rachunkowości
(art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), tj. przez okres 5 lat, jako: pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy.
III. Uczestnik Programu „Zostań Przyjacielem Fundacji
Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do otrzymywania informacji dot. wspieranego przez Darczyńcę Programu; nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody. Administrator oświadcza, że dane Darczyńcy rezygnującego z uczestnictwa w Programie,  będą w dalszym ciągu przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia i zaksięgowania wpłaconych darowizn, zgodnie z pkt II powyżej.
 1. Odbiorcy danych
W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkowników oraz Darczyńców mogą być powierzane lub udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności:
1) podmiotom zajmującym się techniczną obsługą Strony Internetowej;
2) podmiotom świadczącym  usługi z zakresu pośrednictwa w dokonywaniu płatności (np. PayU). W zależności od regulaminu obowiązującego w danym podmiocie,
po otrzymaniu od Fundacji danych Darczyńców (w zakresie niezbędnym do dokonania płatności), ww. podmiot pośredniczący może stać się ich administratorem;
3) podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości, obsługi prawnej oraz marketingu
na rzecz Fundacji.
Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty dokonujące czynności przetwarzania
w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO) lub podmioty, którym Administrator udostępnił dane.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach
i Darczyńcach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług
na pożądanym poziomie.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników i Darczyńców.
Użytkownik i Darczyńca mają prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania potwierdzenia, czy ich dane są przetwarzane – a jeśli są: także uzyskania ich kopii) oraz
do sprostowania i usunięcia danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.
Użytkownik i Darczyńca mają również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu), a także prawo do przeniesienia swoich danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody).
Użytkownik i Darczyńca mogą żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:
1) kwestionują prawidłowość danych;
2) kwestionują zgodność z prawem przetwarzania danych;
3) dane nie są już dłużej potrzebne Administratorowi, jednak są potrzebne Użytkownikowi lub Darczyńcy;
4) wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt. 5 i6 Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość na adres: kontakt@josesong.org.pl (drogą elektroniczną) lub Fundacja Rozwoju Pasji JoséSong z siedzibą w Michałowicach-Wieś, ul. Poniatowskiego 2a, 05-816 Michałowice-Wieś (pocztą tradycyjną) wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w treści niniejszej wiadomości danych kontaktowych, umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać.
 1. Możliwość wycofania zgody
W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika lub Darczyńcy odbywa się
na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacjach, w których dane Użytkownika lub Darczyńcy były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 1. Przetwarzanie danych poza terytorium EOG
Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników
lub Darczyńców poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
– listownie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
– telefonicznie: (22) 531 03 00.
 1. Polityka plików cookies
Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.
W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.
Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2022 poz. 1648.
Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter
czy Instagram. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.
 1. Formularz Kontaktowy
Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.
W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:
1) wypełnić pole „Wiadomość”, wskazując tytuł i treść wiadomości skierowanej
do Administratora;
2) wypełnić pole „Adres e-mail” oraz – w zależności od decyzji Użytkownika – „Imię
i nazwisko”, podając odpowiednio adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora oraz dobrowolnie imię oraz  nazwisko, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.
3) Formularz kontaktowy można również znaleźć w zakładkach „Stwórz z nami projekt
i „Zostań wolontariuszem”. W zakładce „Zostań wolontariuszem” dodatkowo należy wypełnić także informację dotyczącą daty urodzenia i numeru telefonu do kontaktu. Dane te są niezbędne do prawidłowego przygotowania stosownego porozumienia dot. świadczeń wolontariackich.
 1. Newsletter
Każdy z Użytkowników może otrzymywać Newsletter, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, tj. podaniu adresu mailowego oraz zaznaczeniu odpowiedniej klauzuli na otrzymywanie treści marketingowych lub Informacji Handlowych.
W szczególności Newsletter zawiera następujące informacje:
– dot. bieżącej działalności Fundacji, aktualnie realizowanych projektów, współpracy z innymi organizacjami;
– dot. osób, na rzecz których przekazana została darowizna.
Dodatkowo, Newsletter może zawierać również Informacje Handlowe, w sytuacji,
gdy Fundacja rozpocznie prowadzenie sprzedaży. W celu otrzymywania Informacji Handlowych, należy zaznaczyć dodatkową klauzulę zgody (tj. wyrażenie zgody
na otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e.).
Każdorazowo, w przypadku korzystania z Newslettera, zbierany jest adres poczty elektronicznej oraz w zależności od decyzji Użytkownika, również imię i/lub nazwisko. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi cykliczne wysyłanie Newslettera.
 
 1. E-book
Każdy z Użytkowników może otrzymać E-book, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, tj. podaniu adresu mailowego oraz zaznaczeniu odpowiedniej klauzuli na otrzymywanie treści marketingowych lub Informacji Handlowych
 1. Profilowanie
Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje mechanizmu profilowania. Funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach realizowane są w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje (korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego lub Newslettera);
– poprzez gromadzenie plików cookies.
 1. Zasady finansowania oraz Regulamin Strony Internetowej
Szczegółowe informacje dot. zasad przekazywania darowizn oraz finansowania działań realizowanych przez Fundację określone zostały w Statucie Fundacji oraz Regulaminie Strony Internetowej.
 1. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani
w sposób widoczny i zrozumiały.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adres email: kontakt@josesong.org.pl lub na adres pocztowy: Fundacja Rozwoju Pasji JoséSong z siedzibą w Michałowicach-Wieś,
ul. Poniatowskiego 2a, 05-816 Michałowice-Wieś